แบบแปลนสถานที่

แบบแปลนของห้องกระจก อาคารบรรยายรวม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต