กำหนดการ



26 มกราคม 2561

เวลา หัวข้อ
12.00 – 14.00 ลงทะเบียน
14.00 – 15.00 บรรยายพิเศษหัวข้อ “ประสบการณ์และชีวิตโปรแกรมเมอร์บริษัทเกมในญี่ปุ่น” โดย คุณนภาพร เมธาอาภานนท์
15.00 – 17.00 พิธีเปิด อธิบายกฎระเบียบภายในงาน และประกาศธีมเกม
17.00 – 18.00 ผู้เข้าร่วมจับกลุ่มและลงทะเบียนกลุ่ม
18.00 – 19.00 อาหารค่ำ
19.00 – 24.00 ผู้ร่วมงานรวมกลุ่มทำงาน

27 มกราคม 2561

เวลา หัวข้อ
00.30 – 08.00 ผู้ร่วมงานรวมกลุ่มทำงาน
08.00 – 09.30 อาหารเช้า
09.30 – 12.00 ผู้ร่วมงานรวมกลุ่มทำงาน
12.00 – 13.30 อาหารกลางวัน
13.30 – 18.00 ผู้ร่วมงานรวมกลุ่มทำงาน
18.00 – 19.30 อาหารค่ำ
19.30 – 24.00 ผู้ร่วมงานรวมกลุ่มทำงาน

28 มกราคม 2561

เวลา หัวข้อ
00.30 – 08.00 ผู้ร่วมงานรวมกลุ่มทำงาน
08.00 – 09.30 อาหารเช้า
09.30 – 12.00 ผู้ร่วมงานรวมกลุ่มทำงาน
12.00 – 13.30 อาหารกลางวัน
13.30 – 16.00 ผู้ร่วมงานรวมกลุ่มทำงาน
16.00 – 18.00 ผู้เข้าร่วมงานส่งตัวแทนนำเสนอผลงานที่สร้าง
18.00 – 19.30 พิธีปิดงานและอาหารค่ำ

หมายเหตุ:- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและกำหนดวัน-เวลา ตามความเหมาะสม